مشاوره - طراحی و نظارت بر شبکه های بی سیم

نظارت بر اجرای شبکه

اهمیت نظارت از دو جنبه قابل بررسی است: از طرفی، نظارت بر انطباق مشخصات فنیتجهیزات با طرح ارائه شده و اصل و معتبر بودن تجهیزات، و از طرف دیگر، رعایتاستانداردها و اصول فنی عملیات اجرای شبکه.
برای رسیدن به این هدف، شرکت مشورتدر مراحل مختلف اجرای پروژه با تعیین دقیق معیارهای فنی برای پیمانکار، و نظارت برمراحل مختلف، بعنوان نماینده فنی کارفرما بر تجهیزات و خدمات ارائه شده نظارتمی‌نماید. این مراحل شامل تحویل طرح شبکه به پیمانکار، نظارت در حین اجرا و تحویلآزمایشی و نهایی پروژه پس از تکمیل اجرای شبکه می‌باشد.

نگهداری

با عنایت به نیاز به تجهیزات ،دانش فنی ، پرسنل خبره ودستر سی به قطعات یدکی برای برطرف کردن عیوب و اشکالات بوجود آمده  در شبکه و سیستمها هزینه های زیادی را به سازمان تحمیل میکند . تنها در سازمانهای باوسعت زیاد و موارد خاص (سازمانهای نظامی و....) نگهداری وپشتیبانی در خود سازمان انجام ولی معمولا با انتخاب پیمانکار مجرب و کارامد بسیار مهم و کارگشا خواهد بود

/ 0 نظر / 44 بازدید