مجوز شبکه رادیویی(بیسیم)1

برای استفاده از شبکه های بیسیم در کشور ما قانونی بنام قانون استفاده از بیسیمهایاختصاصیوغیرحرفه ای (آماتوری) مصوب 1345 بهمراه دستورالعمل مصوب 1356ناظر بر استفاده از بیسیم ها است که در سال 1361 دستورالعمل مربوطه اصلاح شده است .

ادارات و سازمانها دولتی  وشرکتهایی که نیازمند شبکه رادیویی میباشند بایستی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخواست کرده و مجوز لازم را اخذ نمایند

ادامه دارد

/ 0 نظر / 61 بازدید