مدارک مورد نیاز سیستم رادیو ترانک ارتباط سازان

سازمانهایی که درخواست ایجاد شبکه ترانک را دارند بایستی ضمن عقد قرارداد با این شرکت نسبت به تهیه مدارک لازم  اقدام نموده و ارسال نمایند.

شرکت ارتباط سازان فرزانه آمادگی دارد که نسبت به ارائه طرح فنی ایجاد شبکه بی سیم ترانک اقدام نموده و نسبت به اخذ مجوز شبکه رادیویی اقدام نماید.

 

1-طرح جامع رادیو ترانک شامل:
1-1-دلایل توجیهی مبنی بر کارگیری سیستم ترانک
1-2-محاسبه تعداد کانالهای فرکانسی مورد نیازبه همرام مشخص نمودن موارد زیر:
1-2-1-تعداد کاربران
1-2-2-متوسط زمان مکالمه
1-2-3-متوسط تعداد مکالمه در واحد زمان
1-2-4-محدوده سرویی دهی
1-2-5-شعاع هر سلول
1-2-6-کیفیت سرویس دهی
1-2-7-فاکتور استفاده مجدد فرکانس
1-2-8-نوع سیستم ترانکینگ
1-3- نحوه محاسبه پارامترهای شبکه رادیویی مورد نظر(توان فرستنده ، نوع ، ارتفاع و بهره آنتن ، شعاع منطقه تحت پوشش ، افتهای منظور شده )
1-4- نقشه جغرافیایی منطقه فعالیت در قطع A4 با مشخص نمودن محل ایستگاههای ثابت (BTS) و شعاع ناحیه تحت پوشش بر حسب کیلومتر با ذکر مقیاس نقشه ، با مهر و امضاء مسئول شبکه
1-5- اعلام آدرس دقیق و کد پستی ده رقمی محل نصب ایستگاهها
1-6- اعلام حداقل هشت نقطه (طول وعرض جغرافیایی)برروی محیط ناحیه تحت پوشش شبکه به فرمت زیر: مختصات رئوس منطقه (به ترتیب از نقطه 1 در جهت عقربه های ساعت)

2- فرم تکمیل شده درخواست پروانه کار ایستگاه توسط مسئول شبکه (بالاترین مقام)

3- فرم تکمیل شده مشخصات فنی دستگاه توسط مسئول فنی

4- فرم تکمیل شده ایستگاه رادیویی شبکه های موجود و درخواستی (در قالب فرمهایLM-FB وLM-ML و TRN )

5- فرم تکمیل شده مشخصات فردی توسط مسئول شبکه با الصاق عکس و مهر شده به همراه یک قطعه عکس اضافی

6- تعهد کتبی پرداخت حق استفاده از فرکانس طبق فرم نمونه با مهر و امضاء بالاترین مقام بالاترین مقام

7 - مارک ،مدل ،شماره سریال،فرکانس،توان و شماره مجوز هر بیسیم فرسوده

8-تصویر اساسنامه(برابر اصل شده)ممهور به مهر آن......

9- کاتالوگ فنی دستگاه ضمنا" بالاترین مقام آن ، مسئول شبکه رادیویی بوده ولی در صورت تمایل می توانند کتبا" فرد مسئول دیگری را به عنوان مسئول شبکه معرفی نمایند که در آن صورت , تعهد کتبی پرداخت آبونمان کماکان با امضاء بالاترین مقام آن می باشد.

10-مشخصات مسئول شبکه (به صورت تایپ شده)

11- تصویر کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائم مدیر عامل، اعضائ هیئت مدیره و مسئول شبکه (برابر اصل شده )

ضمنا بالاترین مقام , مسئول شبکه رادیویی بوده ولی در صورت تمایل مِیتوانند کتبا" فرد مسئول دیگری را به عنوان مسئول شبکه معرفی نمایند که در آن صورت , تعهد کتبی پرداخت آبونمان کماکان با امضاء بالاترین مقام آن می باشد

/ 0 نظر / 75 بازدید