مجوز شبکه های رادیویی 2 ارتباط سازان

  در سازمان تنظیم مقررات کمسیون تنظیم مقررات متشکل از وزیر ارتباطات وفن آوری اطلاعات ورییس سازمان و پنج نفر دیگر تشکیل ودستورالعملهای کلی را تهیه و ابلاغ میکنند.

به طور کلی سیاست براین است که شرکتها وادارات وسازمانهاییکه نیاز به شبکه رادیویی دارد و امکان استفاده از شبکه موبایل یا خطوط تلفن شهری و روستایی را نداشته و ضررورت کارشان به لحاظ اقتصادی ویا امنیتی به تایید کمسیون فنی مربوطه برسد .درخواست شان در کمسیون مربوطه مطرح و پس از طی سیکل اداری مجوز های لازم صادر میگردد. 

/ 0 نظر / 127 بازدید