توسعه فیزیکی و فنی شبکه‌های ارتباطی، پیشرفت سریع فناوری، و توسعه کاربردهای رویشبکه نیاز به دانش فنی، تجربه و تسلط به آخرین دستاوردهای فناوری را در طراحی شبکهکامپیوتری بیش از پیش نمایان ساخته است. بعلاوه، انتخاب پیمانکار مناسب جهت اجرایشبکه با درنظر گرفتن توان فنی و سابقه آنها، و نظارت بر نحوه اجرای پروژه از به هدررفتن سرمایه و زمان برای پیاده‌سازی شبکه جلوگیری و اجرای صحیح آن را تضمین می‌کند.
بر این اساس، شرکت مشورت با افزایش دانش و تجربه خود، خدمات مشاوره، طراحی ونظارت بر اجرای شبکه کامپیوتری را معرفی و ارائه می‌نماید. در این مجموعه خدمات کهاغلب بصورت قراردادهای مشاوره و نظارت می‌باشد، مراحل زیر برای نیل به هدف طراحی واجرای بهینه شبکه تعریف می‌شود.

نیازسنجی و طراحی شبکه

برآورد نیاز سازمان با درنظر گرفتن توسعه آتی آن، بعنوان نخستین گام از طراحی ضروریاست. در این مرحله، کارشناسان مشورت از سازمان بازدید و اطلاعات و نیازهای آن را باهمکاری مدیران و کارشناسان مرتبط، تعیین می‌کنند. بدین ترتیب، مدیران اطلاعات لازمبرای مشخص کردن حدود و جزئیات و حتی فازهای اجرای شبکه را در اختیار خواهد داشت.
پس از آن، طراحی شبکه براساس نیازهای مشخص شده فوق انجام شده، مستندات فنی شاملفهرست تجهیزات و خدمات مورد نیاز به همراه نقشه‌های ارتباطات و ساختار شبکه تهیهمی‌شود. این مستندات به همراه مستنداتی چون اسناد پیشنهادی مناقصه و روال ارزیابیفنی شرکت‌کنندگان در مناقصه به منظور کمک به برگزار شدن هرچه بهتر مراحل انتخابپیمانکار پروژه شبکه در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد.

مشاوره در انتخاب پیمانکار مناسب

بدیهی است انتخاب پیمانکاری که بتواند طرح شبکه را با کیفیت و دقت لازم اجرا کند،مرحله‌ای حساس از پروژه و تاثیرگذار در موفقیت پروژه خواهد بود. در این مرحله،کارفرما پس از طی مراحل درخواست و دریافت قیمت، انتخاب پیمانکار را با مشاوره شرکتمشورت انجام می‌دهد. برای این منظور، مجموعه‌ای از اطلاعات شرکت‌کنندگان از لحاظتجربه و سابقه فنی مورد بررسی دقیق انجام گرفته، امتیاز فنی آنها مشخص می‌شود. بدینترتیب، انتخاب پیمانکار مناسب با توجه به امتیاز فنی آنها با سهولت و دقت بیشتریانجام خواهد گرفت.


نظارت بر اجرای شبکه

اهمیت نظارت از دو جنبه قابل بررسی است: از طرفی، نظارت بر انطباق مشخصات فنیتجهیزات با طرح ارائه شده و اصل و معتبر بودن تجهیزات، و از طرف دیگر، رعایتاستانداردها و اصول فنی عملیات اجرای شبکه.
برای رسیدن به این هدف، شرکت مشورتدر مراحل مختلف اجرای پروژه با تعیین دقیق معیارهای فنی برای پیمانکار، و نظارت برمراحل مختلف، بعنوان نماینده فنی کارفرما بر تجهیزات و خدمات ارائه شده نظارتمی‌نماید. این مراحل شامل تحویل طرح شبکه به پیمانکار، نظارت در حین اجرا و تحویلآزمایشی و نهایی پروژه پس از تکمیل اجرای شبکه می‌باشد.

نگهداری

با عنایت به نیاز به تجهیزات ،دانش فنی ، پرسنل خبره ودستر سی به قطعات یدکی برای برطرف کردن عیوب و اشکالات بوجود آمده  در شبکه و سیستمها هزینه های زیادی را به سازمان تحمیل میکند . تنها در سازمانهای باوسعت زیاد و موارد خاص (سازمانهای نظامی و....) نگهداری وپشتیبانی در خود سازمان انجام ولی معمولا با انتخاب پیمانکار مجرب و کارامد بسیار مهم و کارگشا خواهد بود