در بخش سیستمهای رادیویی از انواع آنتنها استفاده می کنیم :

١ - آنتن خودرویی ٣ دی بی بلند

2- آنتن خودرویی صفر دی بی کوتاه

3- آنتن هایگین

4- آنتن بی سیم دستی

5- آنتنهای خاص که بنا به درخواست مشتری در ایران ساخته می شود.

6- آنتن دریایی (آنتن VHF آنتن UHF)

لطفا جهت بازدید از قسمتهای دیگر سایت از لینکهای بغل وبلاگ استفاده کیند.