آنتن یاگی هایگین یو اچ اف 

10و نیم دی بی 

ساخت چین