از آنجا که بی سیمهای آیکوم در اختیار سازمانهای مربوطه می باشد مشتریان فراوانی دارد ولی متاسفانه دستگاههای موجود در ایران قدیمی بوده و دیگر ساخته نمی شوند. به تازگی مدل IC-F51V وارد بازار ایران گردیده است

 • 700mW* AF power with BTL amplifier
 • Typical at 5% distortion @8 Ohme load
 • Vibration alert function
 • 8 minute voice recorder
 • Lone worker function
 • Enhanced scanning functions
 • Optional VOX headsets available
 • Compact, lightweight and durable design
 • Dust-tight and waterproof construction* *Equivalent to IP67
 • 1700mAh Li-Ion battery pack supplied as standard
 • Built-in 2-Tone, 5-Tone, BIIS, CTCSS and DTCS
 • Optional HM-168, HM-169, HM-170GP waterproof speaker microphones